Publikacje naukowe

BMC Med Educ 24, 521 (2024)

An evaluation of written materials for supporting hypertensive patient education and counselling when performing a new medicine service in Poland

doi: https://doi.org/10.1186/s12909-024-05523-x

The New Medicine Service (NMS) was developed in England more than ten years ago, as a three-stage consultation led by community pharmacists to support patients taking new medication for a chronic disease. In Poland, the scheme was officially introduced in January 2023. However, its implementation into common practice has been presented with various obstacles, including the need to develop relationships with general practitioners, resolve the payment structure, and provide training with adequate supporting materials. Hence, written materials have been designed for use as an optional tool for counselling patients receiving an NMS in community pharmacies. Methods. The present study evaluates the ability of these materials to inform patients about the need to adhere to anti-hypertensive medication. A group of 401 randomly-selected adult visitors to pharmacies and/or healthcare centres were surveyed; one third had hypertension in their history. Results. The structure, grammar and readability of the text achieved the required threshold of 40% according to the Plain Language Index. The designed materials effectively informed the patients about anti-hypertensive medication, reflected in an increased score in a knowledge test, and were rated positively regarding information level, comprehensibility and presentation. Conclusion. The proposed material may serve as an additional, “patient-friendly” educational tool for use as part of an NMS.

Keywords: Anti-hypertensive therapy, Medication adherence, Pharmaceutical care, New medicine service, Written educational material

Farmacja Polska nr 5/2023, tom 79

Konsultacja farmaceutyczna Nowy Lek jako wsparcie pacjentów chorych przewlekle w realizacji zaleceń terapeutycznych (New Medicine Service as support for medication adherence by chronically ill patients)

DOI: 10.32383/farmpol/172894

Efektywna kontrola leczenia pacjenta chorego przewlekle to złożony proces, na który składa się nie tylko stosowanie odpowiednio dobranej farmakoterapii. Poza właściwą diagnozą i dobrze zaplanowanym postępowaniem terapeutycznym, kluczowym dla uzyskania zakładanych efektów będzie stosowanie się pacjenta do zaleceń terapeutycznych (adherence). Zjawisko to, szeroko opisane w literaturze, charakteryzuje się m.in. nie rozpoczęciem terapii nowym lekiem, pomijaniem (świadomym lub nieświadomym) pojedynczych dawek leku, odstawieniem leku na stałe lub na jakiś czas czy modyfikacją schematu dawkowania bez konsultacji z lekarzem. Wśród przyczyn non-adherence wymienia się między innymi brak odczuwania objawów choroby, subiektywną poprawę stanu zdrowia, długi czas terapii, obawę przed wystąpieniem działań niepożądanych, wielochorobowość i wielolekowość. Brak wiedzy nie pozwala pacjentom uczestniczyć w ustalaniu procesu terapii i osłabia ich motywację do przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Przekazywanie wiedzy na temat choroby i leku, czy edukacja w zakresie prawidłowego jego stosowania, sprzyjają kształtowaniu odpowiednich postaw pacjentów chorych przewlekle wobec zaordynowanej terapii. Zadanie to spoczywa na wszystkich pracownikach systemu ochrony zdrowia – w tym również na farmaceutach. Obecne ustawodawstwo daje przedstawicielom tego zawodu medycznego pełne prawo do podejmowania takich działań, zdefiniowanych jako optymalizacja prowadzonej farmakoterapii czy edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Realizacji powyższych celów ma służyć także, jako jedno z proponowanych świadczeń opieki farmaceutycznej dla polskich pacjentów – konsultacja Nowy Lek. Nowy Lek został zapoczątkowany w roku 2011 w Wielkiej Brytanii jako wsparcie pacjentów rozpoczynających stosowanie nowego leku ze wskazaniem do przewlekłej terapii. Doświadczenia płynące z pilotaży oraz wyniki prób klinicznych prowadzonych od tego czasu w wielu krajach europejskich pokazują, że świadczenie może wpływać w sposób optymalny i wielokierunkowy na zachowania zdrowotne pacjentów. W artykule przedstawiono założenia i cele takiej konsultacji farmaceutycznej w polskim systemie ochrony zdrowia, omówiono schemat postępowania wraz z proponowanymi formularzami ułatwiającymi dokumentowanie procesu, a także opisano korzyści z konsultacji w aspekcie poprawy adherence pacjentów chorych przewlekle.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, edukacja pacjenta, świadczenie zdrowotne, konsultacja farmaceutyczna Nowy Lek, adherence.